Φόρμα αναζήτησης

Τροποποίηση μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ΟΤ450

Alt
10 Ιουλ 2024 10:14 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Με το από 08/03/2024 πρακτικό του 2ου θέματος της 1ης συνεδρίασής του, το  Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων αποφάσισε ομόφωνα υπέρ:

α) της άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε σε φερόμενη ιδιοκτησία του Ιωάννη Παπαδάκη, που βρίσκεται επί των οδών Βαλτετσίου (αδιάνοικτη) και Αλ. Διάκου, στο Ο.Τ.450δ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με αποχαρακτηρισμό του τμήματός της που ρυμοτομείται από τις παραπάνω οδούς σύμφωνα με το από 18/07/1975 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ211/τΔ’/17-09-1975) και την αριθμ. 7093/Π-233/13-03-1991 (ΦΕΚ 159/τΔ’/0904/1991) απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής

β) της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με:

• Την κατάργηση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, όπως φαίνονται στο συνημμένο στην εισήγηση της Περιφέρειας, διάγραμμα

• Τον καθορισμό των ρυμοτομικών γραμμών (Α-Β-Γ-Δ) και την επιβολή προκηπίου πλάτους 4,00μ., όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα.

• Την επιβολή εισφοράς γης σύμφωνα με τον Ν.2508/1997, άρθρο 20, παρ. β η οποία είναι 9,93τ.μ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όπου το εμβαδό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων είναι μεγαλύτερο από την οφειλόμενη εισφορά σε γη, συντάσσεται πράξη αναλογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 και του Ν. 5269/1931 για το επιπλέον τμήμα όπου κατ’ εξαίρεση ο υπόχρεος σε εισφορά δεν συμμετέχει στις τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις από την πράξη αναλογισμού αλλά υποκαθίσταται από τον οικείο Δήμο (παρ. β, άρθρο 20, Ν.2508/1997).

Όσον αφορά στους όρους και περιορισμούς δόμησης για το ακίνητο που απομένει εντός του Ο.Τ. 450δ, αυτοί προτείνεται να είναι οι ισχύοντες στο οικοδομικό τετράγωνο αυτό.

γ) της διαβίβασης της γνωμοδότησης του οικείου ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ και του συνορεύοντος αυτήν διαγράμματος, στην Περιφέρεια Αττικής για δημοσιοποίηση από τον οικείο Δήμο, μετά τη σύνταξη κατάλληλου τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με την παρούσα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρ. Αντύπα, 2ος όροφος) με σκοπό να λάβουν γνώση της τροποποίησης αυτής και του διαγράμματος που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία, βάσει του σχεδίου που συνόδευε την ως άνω γνωμοδότηση, προκειμένου να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΩ