Τηλέφωνα Διευ/σεων και Τμημάτων

Τηλεφωνικό Κέντρο 213 2000100

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
τηλ. 213 2000102, 213 2000106, FAX 210 2716637 email: dimiraklio@iraklio.gr

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
τηλ.: 213 2000170, 211

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
τηλ.: 213 2000266-182, email: grafeio.typou@iraklio.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
τηλ.: 213 2000133, 171

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
τηλ.: 213 2000118

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
τηλ.: 213 2000212, 213, 215 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
τηλ. 213 2000250, 149

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 

τηλ.: 213 2000160, 154, 153

Τμήμα Κτιριακών Έργων και Έργων Κοινοχρήστων Χώρων
τηλ.: 213 2000129, 152

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων
τηλ.: 213 2000155

Τμήμα Υποδομών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
τηλ.: 213 2000137, 201, 203, 115

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, FAX 2102849386,  15277

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

Τμήμα Ειδικών Συνεργείων
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων 
τηλ.:2102855122, -126 , 15277

Τμήμα Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
τηλ.: 210 2716636, 210 2716948

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ισότητας των Φύλων και Απασχόλησης
τηλ.: 210 2716636

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
τηλ.: 210 2794340

Κέντρο Εργοθεραπείας
τηλ. 2102835945

Κέντρο Οικογενειακής Προστασίας
τηλ. 210 2102835945

ΚΕΝΕΕ
τηλ. 210 2835228

Γραφείο Εθελοντών
213 2000188

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
τηλ.: 213 2000144, 114

Τμήμα Πολιτισμού 
τηλ.: 213 2000103,169,287

Τμήμα Αθλητισμού
τηλ.: 213 2000104, 107

Σχολικές Επιτροπές
τηλ.: 213 2000105

Λογιστήριο Πρωτοβάθμιας 213 2000179
Λογιστήριο Δευτεροβάθμιας 213 2000221

Τμήμα Βιβλιοθήκης
τηλ.:210 2856837, fax: 210 2845414

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τηλ.: 213 2000123, 162, 125

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων
τηλ.: 213 2000180, 192, 200

Γραφείο Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων
τηλ.: 213 2000180,192, 200

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
τηλ.: 213 2000128,130, 229, 236

Ληξιαρχείο
τηλ.: 213 2000204, 268, 127, 124

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
τηλ.: 213 2000136, 135, 138, 237

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων
τηλ.: 213 2000242, 110, 184

Πρωτόκολλο
τηλ. 2132000214

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τηλ.: 213 2000126

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 
τηλ.: 213 2000143, 208

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
τηλ.: 213 2000139, 117, 140, 241, 244

Γραφείο Κοιμητηρίου
τηλ.: 213 2000241, 244

Τμήμα Ταμείου
τηλ.: 213 2000145, 146, 147, 148 

Τμήμα Προμηθειών
τηλ.: 213 2000282, 235, 283

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
τηλ.: 213 2000285

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
τηλ.: 213 2000173, 276

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
τηλ.: 213 2000191, 276