Φόρμα αναζήτησης

Πολιτική Ποιότητας

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του και την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών του, ώστε να επιτυγχάνει την αποτελεσματική και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των δημοτών και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στον αναπτυξιακό, κοινωνικό και διοικητικό του ρόλο, μέσω της εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ανώτατη Διοίκηση του Δήμου, δεσμεύεται για:

 • Τον εντοπισμό και την πλήρη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Τη διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
 • Τη χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση
 • Τη βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες/ωφελούμενους
 • Τη βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών
 • Τη μείωση των λαθών και των παραλήψεων
 • Την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σύμφωνα με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001
 • Τη βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου των κονδυλίων που προέρχονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
 • Τη μείωση των παραπόνων των ενδιαφερόμενων μερών
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού και την ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του σε θέματα διαχείρισης ποιότητας
 • Την ανάθεση δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Τον καθορισμό και την παρακολούθηση των στόχων ποιότητας
 • Την τακτική ανασκόπηση του Συστήματος, καθώς και τη λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης
 • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας