Φόρμα αναζήτησης

Ανάρτηση σχεδίου για την επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 454ζ

Alt
20 Απρ 2022 3:19 PM
Κατηγορία: Κοινωνία

Με την υπ’ αριθμ. 27/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. 9ΠΥΗΩΡ3-ΡΡ5) εγκρίθηκε η «Επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 5999/2009 και 11623/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 454ζ) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Παπανούτσου και Άνθ. Γαζή στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος», η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 4/23-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΟΩΡ3-1ΧΙ) απόφασή της, ως εξής:

Επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης λόγω σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης απόκτησης – διατήρησης του Κ.Χ. πρασίνου στο Ο.Τ. 454ζ έκτασης 501,87 τ.μ., καθώς και την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση, από τους Κ.Α. 30-7111.052, 30-7111.055 30-7111.061 και 30-7111.056 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. Το ποσό αποζημίωσης θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» του Πράσινου Ταμείου και από ιδίους πόρους.

Καλούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ενδιαφερόμενοι  να λάβουν γνώση αυτής και του διαγράμματος που τη συνοδεύει προκειμένου να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευσή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ