Φόρμα αναζήτησης

Ανάρτηση σχεδίου για την επανεπιβολής απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. Γ493 Γ494 και Γ495

Alt
20 Απρ 2022 2:50 PM
Κατηγορία: Κοινωνία

Με την υπ’ αριθμ. 28/23-03-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α. ΩΣΙΧΩΡ3-ΕΛ2) εγκρίθηκε η «Επανεπιβολή της ρυμοτομίας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αριθ. 11985/2010 και 7725/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυμοτομούνται για τη δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – πλατείας παιδικής χαράς και κοινωφελούς χώρου πολιτιστικού κέντρου (Ο.Τ. Γ493 Γ494 και Γ495) φερόμενων ιδιοκτησιών, μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής στην περιοχή Ηπειρώτικα», η οποία είχε ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 5/23-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΨΘ2ΩΡ3-ΚΞ2) απόφασή της, ως εξής:

Επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης λόγω σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης απόκτησης – διατήρησης στα Ο.Τ. Γ493, Γ494 και Γ495 ως εξής:

α) Κ.Χ. Πλατεία στο Ο.Τ. Γ493 εκτάσεως 1425,48 τ.μ.,

β) Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. Γ494 εκτάσεως 919,39 τ.μ.και

γ) Κ.Φ. Πολιτιστικό Κέντρο στο Ο.Τ. Γ495 εκτάσεως 851,21 τ.μ.

καθώς και την καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην προαναφερόμενη απόφαση, από τους Κ.Α. 30-7111.057 και 30-7111.058 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου. Το ποσό αποζημίωσης θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Απόκτηση Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018» του Πράσινου Ταμείου και από ιδίους πόρους.

Καλούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ενδιαφερόμενοι να  λάβουν γνώση αυτής και του διαγράμματος που τη συνοδεύει προκειμένου να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους, σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευσή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ