Φόρμα αναζήτησης

Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην προς επέκταση περιοχή “Μαγκουφάνα Φιξ" του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Alt
29 Δεκ 2023 1:33 PM
Κατηγορία: Κοινωνία

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/3445/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994)

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ , όπως τροποποιήθηκε με την Εγκ. ΔΤΕ/22820/34/97.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων εντός των ορίων της προς επέκταση περιοχής «Μαγκουφάνα Φιξ» του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες με σκοπό:

Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των αναρτημένων κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων όσον αφορά στο ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών της ημερομηνίας 28 Μαΐου 2014 

2. Τα συνοδεύοντα τους προαναφερόμενους τίτλους ιδιοκτησίας τοπογραφικά διαγράμματα.

3. Απόσπασμα Κτηματολογικού Φύλλου από το Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Ιωνίας (28ης Οκτωβρίου 77 – Ν. Ιωνία, τηλ. 210 2798259)

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται  ότι η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως Πέμπτη 9:00-14:00. Περισσότερες πληροφορίες στα 2132000160, 153 ή goulis.g@iraklio.gr.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΩ

ΣΧΕΔΙΟ