Διακήρυξη ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων» προυπ.59.879,93€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)