Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016 με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, και λοιπών υλικών για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19»