Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα λειτουργίας Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής για ένα έτος με το ποσό των 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α