Ανάρτηση των προτεινόμενων οριογραμμών των ρεμάτων της περιοχής Μαγκουφάνας – Φιξ Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Alt
12 Ιουν 2020 10:02 AM
Κατηγορία: Κοινωνία

Έχοντας υπόψη:

  • Την παρ. Α 2.3 του άρθρου 3 του Ν 4258/2014 (ΦΕΚ 94Α/2014) σχετικά με τη διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα.
  • την με αρ. 14/12-02-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 65ΓΡΩΡ3-3ΟΑ).

Καλούνται

όλοι οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν γνώση των αναρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στα οποία αποτυπώνονται οι προτεινόμενες οριογραμμές των ρεμάτων που βρίσκονται εντός της περιοχής επέκτασης του σχεδίου στην Μαγκουφάνα Φιξ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Η ανάρτηση θα πραγματοποιηθεί στη Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής επί των οδών Στ. Καραγιώργη 2 και Μαρ. Αντύπα  (2ος Όροφος) για δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο.

Διευκρινίζεται  ότι η υπηρεσία θα δέχεται κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-14:00.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ν. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

* Η ανάρτηση θα διαρκέσει έως το τέλος Ιουνίου