Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.