Φόρμα αναζήτησης

Αποτελέσματα διαγωνισμού

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 14832/3-8-2021 προκηρύξεως με θέμα "Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο"