Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόσληψη ενός/μίας (1) καθαριστή/καθαρίστριας  με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου σε κάθε ένα από τα εξής σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής: 

- 4ο Νηπιαγωγείο

- 7ο Νηπιαγωγείο

- 8ο Νηπιαγωγείο

- 10ο Νηπιαγωγείο 

- Ειδικό Νηπιαγωγείο

- 12ο Δημοτικό

(Στα Σχετικά Αρχεία οι αντίστοιχες προκηρύξεις)