Φόρμα αναζήτησης

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι εγγραφές - επανεγγραφές στους βρεφονηπιακούς σταθμούς γίνονται την περίοδο του Ιουνίου στα γραφεία Διοίκησης των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών (Βορ. Ηπείρου 41 & Ελ. Βενιζέλου) εργάσιμες ημέρες από τις 8.00 έως τις 13.00. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (τηλέφωνο 2102832500).

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΙΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ


Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΔΩ


Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κάθε Αίτηση Εγγραφής - Επανεγγραφής συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Πρόσφατο πρωτότυπο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (να μην έχουν παρέλθει 6 μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υγείας του παιδιού (από δημόσιο νοσοκομείο, ΠΕΔΥ ή ιδιώτη παιδίατρο (να μην έχει παρέλθει 1 μήνας από την ημερομηνία έκδοσής του) και φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα ταυτότητας και εμβολίων).
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος οικονομικού έτους και Ε1, κοινό ή του κάθε γονέα χωριστά. [Με βάση την Απόφαση 122/03-10-2017, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ., από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό της Αποζημίωσης Απόλυσης, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού) και με βάση την Απόφαση 112/21-11-2019, του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Μ. και τον Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ Α 67/03-05-2019), από το δηλωθέν εισόδημα αφαιρείται το ποσό αναδρομικών αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, (Προσκόμιση αντίστοιχου παραστατικού)]
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμοί ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ κτλ). Δεν απαιτείται από τους Δημότες.
 • Βεβαιώσεις εργασίας των γονέων/ του γονέα με τις αποδοχές τους/του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες προσκομίζουν Υ/Δ του Ν. 1599/1986, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
 • Σε περίπτωση ανεργίας, κάρτα ανεργίας ή Βεβαίωση ΟΑΕΔ ή σχετική βεβαίωση και αντίγραφο Αναγγελίας Πρόσληψης ή Σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, αντίστοιχη Βεβαίωση.
 • Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης, το διαζευκτήριο ή άλλο Ιδιωτικό Συμφωνητικό.
 • Σε περίπτωση αλλοδαπών: άδεια παραμονής και εργασίας.

Προσοχή! Τα αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών πρέπει να είναι όσα και τα παιδιά προς εγγραφή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Όταν ένας από τους δύο γονείς δεν εργάζεται, η αίτηση περνά σε τελευταία επιλογή
 • Βρέφη θεωρούνται όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου στην αρχή του εκάστοτε σχολικού έτους.
 • Τα παιδιά εντάσσονται σε τμήματα, σύμφωνα με το έτος γέννησης και φιλοξενούνται έως την ηλικία εγγραφής στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Προηγούνται στη σειρά κατάταξης τα παιδιά των οικογενειών σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

Βασική προϋπόθεση οι γονείς ή ο ένας εκ των δύο να είναι Δημότες ή Κάτοικοι Ηρακλείου Αττικής.

 1. Προηγούνται έναντι όλων των άλλων οι αιτήσεις επανεγγραφής.

 2. Μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Οικογένειες στις οποίες υπάρχει ένα μέλος με αναπηρία άνω του 50%. Γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι. Εργαζόμενοι του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

 3. Γονείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο ετήσιο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

 4. Προηγούνται τα χαμηλότερα έναντι των υψηλότερων εισοδημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα της μηνιαίας κλίμακας διδάκτρων.

 5. Τελευταίοι στην κατάταξη είναι οι άνεργοι γονείς.

 6. Εάν υπάρχουν κενές θέσεις, εντάσσονται και παιδιά όμορων Δήμων


ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ (σε ευρώ) *

 
 

 

Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα

Μηνιαία δίδακτρα

0

έως

10.000

0

10.000

έως

12.000

30

12.000

έως

16.000

50

16.000

έως

20.000

65

20.000

έως

24.000

75

24.000

έως

28.000

95

28.000

έως

32.000

120

32.000

έως

36.000

160

36.000

έως

40.000

185

40.000

έως

50.000

210

50.000

έως

60.000

265

60.000

έως

70.000

295

70.000

έως

80.000

330

80.000

και

άνω

360

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΈΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 20% (ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: 335/30-12-2014, 206/30-09-2015, 62/11-04-2023) ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ειδικές Περιπτώσεις

 • Μονογονεϊκές οικογένειες και ορφανά παιδιά ΔΩΡΕΑΝ.               
 • Πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες ΔΩΡΕΑΝ.
 • Οικογένειες με γονείς σε διάσταση οι οποίοι έχουν συνάψει σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό ή διαζευγμένους με αντίστοιχη απόφαση δικαστηρίου, έκπτωση, 50%.
 • Οικογένειες στις οποίες υπάρχει μέλος με αναπηρία άνω του 50%, έκπτωση 50%.
 • Τα παιδιά των υπαλλήλων του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, έκπτωση 50%.
 • Το δεύτερο εγγεγραμμένο παιδί της ίδιας οικογένειας, έκπτωση 50% και το τρίτο ΔΩΡΕΑΝ.

Όταν συντρέχουν δύο περιπτώσεις απαλλαγής, ισχύει η ευνοϊκότερη.

Όροι πληρωμής διδάκτρων

 • Οι γονείς καταβάλουν έντεκα (11) μηνιαίες δόσεις διδάκτρων: από Σεπτέμβριο έως Ιούλιο του κάθε έτους.

Στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής λειτουργούν πέντε δημοτικοί παιδικοί σταθμοί με βρεφικά και νηπιακά τμήματα. 

Βορ. Ηπείρου & Ελ. Βενιζέλου                                     

Τηλ: 210-2832500, 2102821583  Fax:2102821583                                                                                 

Χρ. Βασιλείου 2 & Αλεξ. Διάκου

Τηλ. 2102811050        

Ναρκίσσων 10

Τηλ. 2102821920

Κωστή Παλαμά 24

Τηλ. 2102856274

Χρυσανθέμων και Τζουμαγιάς

Τηλ. 2102852604

Δείτε τους σταθμούς μας στον χάρτη