Φόρμα αναζήτησης

ΚΕΑΕΔΗΑ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:

- Η κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής και εν γένει τεχνικών έργων κάθε είδους στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου καθώς και η ανάληψη παρόμοιων έργων σε άλλους Δήμους και κοινότητες.

- Η ανάληψη, η εκτέλεση και η διαχείριση έργων οικιστικής ανάπλασης και ανάπτυξης καθώς και η συμμετοχή σε εταιρείες/κοινοπραξίες μικτής οικονομίας για την οικιστική ανάπτυξη περιοχών.

- Η κατασκευή, συντήρηση και εμπορική - οικονομική εκμετάλλευση διαχείριση, κάθε είδους και χρήσης ακινήτων οικοδομών, έργων οικιστικής δραστηριότητας, τεχνικών έργων, υποδομής τουριστικών εγκαταστάσεων και λοιπών έργων ανάπτυξης της Περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και άλλων περιοχών.

- Η δημιουργία της απαραίτητης κοινωνικής, αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής με την κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση, πολιτιστικών κέντρων, χώρων αναψυχής και διασκέδασης, βρεφονηπιακών κέντρων, νηπιαγωγείων, χώρων και εγκαταστάσεων παροχής και άσκησης κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, κ.λπ. (Καλοκαιρινό CAMP, Προγράμματα Μαζικού αθλητισμού, Φεστιβάλ Μπύρας)

- Η δημιουργία και εκμετάλλευση οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της πόλης όπως: δημοτικές αγορές, καταστήματα, εστιατόρια, αναψυκτήρια, κυλικεία, Internet Cafe, κινηματογράφοι, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κατασκηνωτικά κέντρα, λειτουργία παιδότοπων, κ.λπ. (δημοτικός κινηματογράφος ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ)

- Η δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής τεχνολογίας ή άλλου είδους υποδομής για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών και βιοτεχνών της περιοχής του Δήμου και της ευρύτερης περιφέρειας.

- Η εμπορία ειδών εξοπλισμού χώρων πολιτιστικών και κοινωνικών λειτουργιών (πολιτιστικά κέντρα, δημοτικές αγορές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, υγειονομικοί σταθμοί κ.λπ.).

- Η κατασκευή, συντήρηση και οικονομική διαχείριση και η εκμετάλλευση καταστημάτων και πολυκαταστημάτων (SUPER MARKET) διάθεσης και πώλησης καταναλωτικών ειδών (διατροφής ένδυσης κλπ.) ειδών οικιακού εξοπλισμού και ηλεκτρικών συσκευών.

- Η κατασκευή παντός είδους πινακίδων οδοσήμανσης, φωτοσήμανσης, παντός είδους φωτιστικών σωμάτων, ως και η τοποθέτηση όλων των ανωτέρω.

- Η εισαγωγή και εξαγωγή και εν γένει εμπορία παντός είδους πινακίδων, φωτιστικών σωμάτων και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού υλικού.

- Η εγκατάσταση και τοποθέτηση παντός είδους καλωδιώσεων, ηλεκτρολογικού - ηλεκτρονικού υλικού και εξαρτημάτων. Η κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων εν γένει κλπ.

- Η οργάνωση και συντονισμός εκδηλώσεων, οργάνωση Συνεδρίων, κλπ.

- Η διαχείριση χορηγιών.

- Η εκμετάλλευση διαφήμισης σε υπαίθριους χώρους.

- Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του: περιβάλλοντος και ιδιαίτερα η υποστήριξη της Ανακύκλωσης με την ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και μεταφοράς.

- Οι εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, εγχειριδίων και γενικότερα η παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων για την πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (ιστοσελίδα www.iraklio.gr, ηλεκτρονικός οδηγός αγοράς, σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter, Youtube)

- Η τουριστική προβολή, και η ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.

- Οι Έρευνες Αγοράς - Κοινωνικές Έρευνες,

- Ο καθαρισμός Δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων.

- Η αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων, κηποτεχνία, φροντίδα κήπων.

- Η πρακτόρευση Ασφαλειών και άλλων υπηρεσιών (π.χ. τηλεφωνία, internet).

- Η τεχνική υποστήριξη (Μηχανοργάνωση - οργάνωση - λογιστική υποστήριξη - πρακτικογράφηση, κλπ).

- Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

- Η κατασκευή και συντήρηση έργων υποδομής και εν γένει τεχνικών έργων κάθε είδους στην περιοχή του Δήμου Ηρακλείου καθώς και η ανάληψη παρόμοιων έργων σε άλλους Δήμους και κοινότητες.

- Η συμμετοχή σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

- Η παροχή προς οποιονδήποτε τρίτο, υπηρεσιών τεχνογνωσίας (know how) και συμβουλών κάθε φύσεως και περιγραφής που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας.

- Η διεξαγωγή οποιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α. Εκπαίδευση Ανθρώπινου δυναμικού – Προσωπικού Δήμου

β. Επιμορφωτικά σεμινάρια δημοτών - κοινού

ELECTRONIC ΗΡΑΚΛΕΙΟ

α. Εφαρμογές Διευθύνσεων & Υπηρεσιών Δήμου

β. Εφαρμογές Δημοτών - Κοινού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

α. Προβολή - ενημέρωση Υπηρεσιών Δήμου

β. Προβολή Δημοτών- Επιχειρήσεων - Κοινού

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

α. Εκδηλώσεις Δήμου

β. Εκδηλώσεις Δημοτών - Κοινού

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

α. Εκτυπώσεις Διευθύνσεων Δήμου

β. Εκτυπώσεις Δημοτών – Κοινού