Φόρμα αναζήτησης

Αποτελέσματα διαγωνισμού - υποβολή δικαιολογητικών

Οριστικός πίνακας κατάταξης και πίνακας προσληπτέων του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων -  Οι προσληπτέοι καλούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 Γραφείο Προσωπικού Δήμου Ηρακλείου Αττικής