Φόρμα αναζήτησης

Αποτέλεσμα κλήρωσης

Αποτελέσματα Κλήρωσης σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6232/08.04.2021 Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο