# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
71 25 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019 - Ανακοίνωση Παράτασης

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ PARATASH 2019.pdf (383.43 KB)
72 22 Φεβ 2019 Παράτασης υποβολής προσφορών

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον ανοικτό διεθνή  ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.pdf (34.13 KB)
73 18 Φεβ 2019 Πρόσκληση πρόσληψης προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού ενός/μίας καθαριστή/καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.pdf (391.73 KB)
74 07 Φεβ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πασχαλινή αγορά στην Πλατεία Θ. Κολοκοτρώνη και Κηφισίας από 19/04/2019 έως 28/04/2019

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ 2019.pdf (382.96 KB)
75 01 Φεβ 2019 Ανάλυση προϋπολογισμού 2019

Ανάλυση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το 2019

PDF icon Λήψη Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2019.pdf (56.71 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εσόδων 2019.pdf (230.54 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εξόδων 2019.pdf (643.92 KB)
76 01 Φεβ 2019 Ανάλυση ισολογισμού 2017

Ανάλυση του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το 2017

PDF icon Λήψη Ισολογισμός 2017.pdf (194.43 KB), PDF icon Λήψη Απολογισμός Εσόδων 2017.pdf (282.63 KB), PDF icon Λήψη Απολογισμός Εξόδων 2017.pdf (702.25 KB), PDF icon Λήψη Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 2017.pdf (52.43 KB)
77 27 Ιαν 2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 5/23-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, σε αναμονή της απόφασης της ΑΕΠΠ που εκδίδεται τελικά επί της προδικαστικής προσφυγής, με την οποία είτε απορρίπτεται το ενδικοφανές μέσο είτε γίνεται δεκτό και ακυρώνεται, άλλως τροποποιείται, η διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και αρ. συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 68400.

78 24 Ιαν 2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 5/23-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, σε αναμονή της απόφασης της ΑΕΠΠ που εκδίδεται τελικά επί της προδικαστικής προσφυγής, με την οποία είτε απορρίπτεται το ενδικοφανές μέσο είτε γίνεται δεκτό και ακυρώνεται, άλλως τροποποιείται, η διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και αρ. συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 68400.

79 31 Δεκ 2018 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"

 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.pdf (58.23 KB)
80 27 Δεκ 2018 Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

PDF icon Λήψη Προκήρυξη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (112.29 KB), PDF icon Λήψη Διακήρυξη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (999.14 KB), PDF icon Λήψη Μελέτη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (380.77 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.doc (48.5 KB)