# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
51 01 Φεβ 2019 Ανάλυση προϋπολογισμού 2019

Ανάλυση του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το 2019

PDF icon Λήψη Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2019.pdf (56.71 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εσόδων 2019.pdf (230.54 KB), PDF icon Λήψη Προϋπολογισμός Εξόδων 2019.pdf (643.92 KB)
52 01 Φεβ 2019 Ανάλυση ισολογισμού 2017

Ανάλυση του ισολογισμού του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το 2017

PDF icon Λήψη Ισολογισμός 2017.pdf (194.43 KB), PDF icon Λήψη Απολογισμός Εσόδων 2017.pdf (282.63 KB), PDF icon Λήψη Απολογισμός Εξόδων 2017.pdf (702.25 KB), PDF icon Λήψη Γενική Ανακεφαλαίωση Απολογισμού 2017.pdf (52.43 KB)
53 27 Ιαν 2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 5/23-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, σε αναμονή της απόφασης της ΑΕΠΠ που εκδίδεται τελικά επί της προδικαστικής προσφυγής, με την οποία είτε απορρίπτεται το ενδικοφανές μέσο είτε γίνεται δεκτό και ακυρώνεται, άλλως τροποποιείται, η διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και αρ. συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 68400.

54 24 Ιαν 2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Σας ενημερώνουμε ότι με τη με αριθμό 5/23-01-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παράταση κατά είκοσι εννέα (29) ημέρες της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή και της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι 28-02-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, σε αναμονή της απόφασης της ΑΕΠΠ που εκδίδεται τελικά επί της προδικαστικής προσφυγής, με την οποία είτε απορρίπτεται το ενδικοφανές μέσο είτε γίνεται δεκτό και ακυρώνεται, άλλως τροποποιείται, η διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και αρ. συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 68400.

55 31 Δεκ 2018 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (άνω των ορίων) για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"

 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ.pdf (58.23 KB)
56 27 Δεκ 2018 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Προκήρυξη για την διενέργεια διαγωνισμού σχετικά με την προμήθεια κάδων απορριμμάτων

PDF icon Λήψη Διακήρυξη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (909.46 KB), PDF icon Λήψη Προκήρυξη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (102.78 KB), PDF icon Λήψη Μελέτη προμήθεια κάδων απορριμμάτων.pdf (428.13 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς προμήθεια κάδων απορριμμάτων.doc (68.5 KB)
57 27 Δεκ 2018 Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών

PDF icon Λήψη Προκήρυξη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (112.29 KB), PDF icon Λήψη Διακήρυξη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (999.14 KB), PDF icon Λήψη Μελέτη Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών.pdf (380.77 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.doc (48.5 KB)
58 04 Δεκ 2018 Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου

PDF icon Λήψη Προκήρυξη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (88.2 KB), PDF icon Λήψη Διακήρυξη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (1.03 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (456.93 KB), PDF icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Προμήθεια οχημάτων και μηχανήματων έργου.pdf (47.73 KB)
59 13 Νοε 2018 Προμήθεια ιστορικού έργου

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ιστορικού έργου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της ιστορίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

PDF icon Λήψη Διακήρυξη προμήθεια ιστορικού έργου.pdf (1.92 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη προμήθεια ιστορικού έργου.pdf (1.36 MB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο ΤΕΥΔ προμήθεια ιστορικού έργου.doc (228 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς προμήθεια ιστορικού έργου.doc (40.5 KB)
60 27 Σεπ 2018 Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό» (με την προμήθεια και εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων

PDF icon Λήψη Διακήρυξη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (1.15 MB), PDF icon Λήψη Μελέτη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (1.03 MB), PDF icon Λήψη Προκήρυξη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.pdf (153.63 KB), Microsoft Office document icon Λήψη Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.doc (34 KB)