# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
51 30 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ειδών σάρωσης και απολυμαντικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (125.54 KB), PDF icon Λήψη ΠΡ01-2019-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ.pdf (393.7 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 01-2019 ΟΠΑΚΜ.pdf (224.04 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (58.59 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf (2.15 MB), PDF icon Λήψη 01-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (269.13 KB), PDF icon Λήψη 1ΔΠ-2019.pdf (234.38 KB), PDF icon Λήψη 04-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (403.33 KB), PDF icon Λήψη 2ΔΠ-2019.pdf (237.43 KB)
52 20 Μάιος 2019 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ.pdf (218.6 KB), PDF icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.pdf (616.09 KB)
53 15 Μάιος 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΝΕΑ).pdf (44.19 KB)
54 09 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής.pdf (57.65 KB), PDF icon Λήψη diakhryksh kylikeio 5 dhmotikou.pdf (125.42 KB)
55 06 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων» προυπ.59.879,93€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

PDF icon Λήψη 1.ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΜΕ_.pdf (349.78 KB), PDF icon Λήψη 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (706.88 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.ΤΕΥΔ.doc (116.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (164.5 KB)
56 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών.pdf (372.02 KB)
57 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απόφραξης.pdf (288.72 KB)
58 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απολύμανσης.pdf (301.69 KB)
59 24 Απρ 2019 Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΙΟΥ.pdf (189.42 KB)
60 22 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος (παράταση)

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2019.pdf (376.4 KB)