# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
31 06 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων» προυπ.59.879,93€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

PDF icon Λήψη 1.ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΜΕ_.pdf (349.78 KB), PDF icon Λήψη 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (706.88 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.ΤΕΥΔ.doc (116.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (164.5 KB)
32 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών.pdf (372.02 KB)
33 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απόφραξης.pdf (288.72 KB)
34 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απολύμανσης.pdf (301.69 KB)
35 24 Απρ 2019 Προκήρυξη διαγωνισμού

Προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου Λυκείου Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΙΟΥ.pdf (189.42 KB)
36 22 Απρ 2019 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος

Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Θρησκευτική εμποροπανήγυρη της εορτής του Αγίου Πνεύματος (παράταση)

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2019.pdf (376.4 KB)
37 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών των Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2019

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για τον καθαρισμό και την φύλαξη μοκετών..pdf (154.25 KB)
38 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων λήξης του Σχολικού έτους στις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για ηχητική κάλυψη..pdf (191.91 KB)
39 19 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για τις εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης σε (26) Σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Απολύμανσης-Απεντόμωσης..pdf (168.27 KB)
40 10 Απρ 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.pdf (45.01 KB)