Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
21 03 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ 71
 

PDF icon Λήψη ΨΝ24ΩΡ3-1ΝΖ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 5.pdf (722.37 KB)
22 03 Ιουν 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΊΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΟΥ 1 & ΣΜΥΡΝΗΣ.
 

PDF icon Λήψη 6Ψ77ΩΡ3-7Δ0.pdf ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 1.pdf (722.02 KB)
23 13 Μάιος 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαγωνισμός για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Microsoft Office document icon Λήψη Περίληψη Διακήρυξης εγκαταλελ.doc (33 KB), Αρχείο Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ.docx (35.19 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (3).doc (141 KB)
24 12 Μάιος 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια βιβλίων»

Αρχείο Λήψη Πρόσκληση εκδήλ. ενδιαφέροντος_18-05-2021.docx (34.34 KB), PDF icon Λήψη 2021-04-08_Μελέτη προμήθειας βιβλίων_ολοκληρωμένη.pdf (2.53 MB), PDF icon Λήψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς.pdf (250.07 KB)
25 21 Απρ 2021 Αποτέλεσμα κλήρωσης

Αποτελέσματα Κλήρωσης σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 6232/08.04.2021 Πρόσκληση του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για Υποβολή Αιτήσεων για την κάλυψη μίας (1) θέσης για άσκηση υποψηφίου/ιας δικηγόρου στον Δήμο

PDF icon Λήψη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ.pdf (311.3 KB)
26 09 Απρ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη doc00587920210409113109.pdf (391.14 KB)
27 30 Μαρ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ.pdf (2.53 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ.pdf (5.37 MB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx (46.93 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ.doc (213.5 KB)
28 29 Μαρ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κ.λ.π.»
 

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΨΠΧ2ΩΡ3-3Ω3.pdf (609.78 KB), PDF icon Λήψη 21PROC008340615 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΨΗ.pdf (705.37 KB), PDF icon Λήψη ΑΡ.ΑΠΟΦ. 47.21 - 6Ρ1ΤΩΡ3-ΒΡΥ.pdf (226.34 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 07ΤΥ_2021 ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ signed.pdf (9.74 MB), PDF icon Λήψη Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___290321.pdf (39.31 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΤΕΥΔ_v1.0_07TY_2021.doc (186 KB)
29 26 Φεβ 2021 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ. για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Κοιμητηρίου, κ.λ.π.»

PDF icon Λήψη ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf (501.44 KB)
30 17 Φεβ 2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσληψη προσωπικού συνολικά δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19. 
 

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (COVID-2021).pdf (981.16 KB), PDF icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ (CODID-2021).pdf (472.73 KB)