Φόρμα αναζήτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

# Ημ/νία Υποβολής Παρατηρήσεις Σχετικά Αρχεία
111 07 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απευθείας ανάθεση της κατεπείγουσας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Κ.Μ.»

PDF icon Λήψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΠΑΚΜ.pdf (202 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 7-2019.pdf (224.54 KB), PDF icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf (576.91 KB)
112 03 Ιουν 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου

PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ.pdf (2.13 MB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ.pdf (765.61 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (54 KB), Microsoft Office document icon Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc (223 KB)
113 30 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας, ειδών σάρωσης και απολυμαντικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf (125.54 KB), PDF icon Λήψη ΠΡ01-2019-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ.pdf (393.7 KB), PDF icon Λήψη ΜΕΛΕΤΗ 01-2019 ΟΠΑΚΜ.pdf (224.04 KB), Αρχείο Λήψη ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.docx (58.59 KB), PDF icon Λήψη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.pdf (2.15 MB), PDF icon Λήψη 01-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (269.13 KB), PDF icon Λήψη 1ΔΠ-2019.pdf (234.38 KB), PDF icon Λήψη 04-2019 (ΟΡΘΗ).pdf (403.33 KB), PDF icon Λήψη 2ΔΠ-2019.pdf (237.43 KB)
114 20 Μάιος 2019 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την άσκηση ενός (1) υποψηφίου δικηγόρου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

PDF icon Λήψη ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ.pdf (218.6 KB), PDF icon Λήψη ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ.pdf (616.09 KB)
115 15 Μάιος 2019 Ανακοίνωση για διαγωνισμό

Νέα ανακοίνωση για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την "Προμήθεια κάδων απορριμμάτων"

PDF icon Λήψη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (ΝΕΑ).pdf (44.19 KB)
116 09 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη για την μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου

PDF icon Λήψη ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για μίσθωση του κυλικείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής.pdf (57.65 KB), PDF icon Λήψη diakhryksh kylikeio 5 dhmotikou.pdf (125.42 KB)
117 06 Μάιος 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διακήρυξη ανοικτής συνοπτικής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίας συμβάσης μελέτης κάτω των ορίων του ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Μελέτης «Ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων» προυπ.59.879,93€ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

PDF icon Λήψη 1.ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΝΕΡΓ. ΜΕ_.pdf (349.78 KB), PDF icon Λήψη 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf (706.88 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 3.ΤΕΥΔ.doc (116.5 KB), Microsoft Office document icon Λήψη 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc (164.5 KB)
118 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  για  ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για εργασίες Συντήρησης και Επισκευής Κλιματιστικών.pdf (372.02 KB)
119 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απόφραξης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απόφραξης.pdf (288.72 KB)
120 25 Απρ 2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εργασίες Απολύμανσης – Απεντόμωσης στις Σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένα έτος

PDF icon Λήψη Πρόσκληση για Εργασίες Απολύμανσης.pdf (301.69 KB)