ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας

Δέσποινα Αϊβατζίδου - Ποριώτου

1. Εποπτεία Κοινωνικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Υγείας – Πρόνοιας.
2. Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προστασία ευπαθών ομάδων.
3. Σχεδιασμός Πολιτικής τελών και εισφορών για την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.
4. Εθελοντισμός.
5. Εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας.
6. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτρης Δημητρόπουλος

1. Εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας (εκτός του Γραφείου Κοιμητηρίου), του Τμήματος Ταμείου και του Τμήματος Προμηθειών.
2. Εποπτεία και συντονισμός των υπηρεσιών σχετικά με την υποβολή των προτάσεών τους για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού. Παρακολούθηση της υλοποίησης του Προϋπολογισμού καθώς και την επιμέλεια των τρίμηνων αναφορών παρακολούθησης του Προϋπολογισμού και συναφών στατιστικών αναφορών που απευθύνονται σε όργανα του Δήμου ή στα αρμόδια Υπουργεία και φορείς.
3. Να συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
4. Εποπτεία και Ευθύνη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Επίσης στην αρμοδιότητα για τη σφράγιση των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ. όπως ισχύει).
5. Σχεδιασμός πολιτικών διαχείρισης και αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας.
6. Εποπτεία και Ευθύνη επί των θεμάτων σε εκτέλεση και εφαρμογή του Π.Δ. 113/2010 και του Π.Δ. 80/2016.
7. Η υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Η υπογραφή του τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη της παραγράφου 3α του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014 και της παρ, 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
9. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, καθώς και τη λειτουργία του Προγράμματος Διαύγεια.
10. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Ο Δημητρόπουλος Δημήτριος ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Αντιδήμαρχος Διοίκησης

Κωνσταντίνα Γεωργοπούλου

1. Συντονισμός και εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, εξαιρουμένου του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.
2. Συντονισμός και εποπτεία της Διεύθυνσης ΚΕΠ.
3. Αξιολόγηση των αναγκών του Δήμου σε μόνιμο και εποχιακό προσωπικό και εποπτεία των απαιτούμενων ενεργειών για την πρόσληψή τους.
4. Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των αναγκαίων ενεργειών για την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης μέσω ΙΝΕΠ, αξιοποίησης του ειδικού λογαριασμού ΛΑΕΚ και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.
5. Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των απαραίτητων ενεργειών που σχετίζονται με την πιστοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου κατά τα διεθνή πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών και ολικής ποιότητας.
6. Συντονισμός και εποπτεία των απαραίτητων ενεργειών για την τήρηση της νομοθεσίας και των Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
7. Τέλεση πολιτικών γάμων.


Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού

Μανώλης Κουτσογιαννάκης

1. Σχεδιασμός Προγραμμάτων και πολιτικών για τη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας) και Υλοποίηση Προγραμμάτων που αφορούν στον Τομέα της Παιδείας.
2. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων και πολιτικών Άθλησης, Υγείας – Διατροφής.
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση.
4. Συνεργασία με Τοπικό Συμβούλιο Νεολαίας.
5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Μάνος Βαβουράκης, Αστικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

1. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
2. Την εποπτεία των Υπηρεσιών Πρασίνου και την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας Περιβάλλοντος πρασίνου όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου,
3. Τις δράσεις και την ευθύνη σύστασης Επιτροπών Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
4. Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας.
5. Την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
6. Δημοτική Συγκοινωνία.
7.Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων.
8. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.
Ο Βαβουράκης Εμμανουήλ ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Μαίρη Ιγγλέση, στην εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου στον Τομέα Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

1. Συντονισμός και εποπτεία του Τμήματος Πολιτισμού. 
2. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων και πολιτικών Πολιτισμού.
3. Συντονισμός και εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
4. Δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων, λειτουργιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, καθώς και των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα.
5. Ενημέρωση πολιτών για τις δραστηριότητες, προγράμματα, υπηρεσίες που απευθύνονται προς αυτούς από τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
6. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων και δράσεων για την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας.
7. Την ευθύνη για την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ηλίας Μοσχονάς, στην εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, στον Τομέα Υποδομών και Τεχνικών Έργων.

1. Τεχνικών έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα: του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών, του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, του Τμήματος Κτιριακών Έργων και Έργων Κοινόχρηστων Χώρων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων και του Τμήματος Υποδομών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
3. Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
4. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π. των παιδικών χαρών, αθλητικών εγκαταστάσεων, πολιτιστικών εγκαταστάσεων και των συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου.

Γιώργος Οικονομίδης, στην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.), καθώς και τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη των Δημοτικών Ιατρείων

Νίκος Μπαρμπούνης, στον συντονισμό και την εποπτεία των Ειδικών Συνεργείων

Δημήτρης Τσεκούρας, στην εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας