ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προµήθεια πασσάλων στήριξης δέντρων) - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση